Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2665566

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Zasady rekrutacji 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI

DO  SZKÓŁ WCHODZĄCYCH

W SKŁAD

ZESPOŁU  SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. JÓZEFA LOMPY W OLEŚNIE

ORAZ ZASADY REKRUTACJI

NA KWALIFIKACYJNE KURSY  ZAWODOWE NA ROK

SZKOLNY 2017/2018Olesno, 21 kwiecień 2017r

Zarządzenie wewnętrzne Nr 5/2017

Na podstawie Zarządzenia Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas l publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy l trzyletniej branżowej szkoły l stopnia oraz na semestr pierwszy klas l publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie opolskim oraz na podstawie Zarządzenia nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 Iutego2017 r, w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie opolskim.

Podstawa prawna:

Na podstawie art 204 ust l pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., póz. 60} oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r, w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły l stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r,, póz. 586) oraz na podstawie art, 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1943, z późn. zm.) celem przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 ( dotyczy szkół wchodzących w skład ZSZ w Oleśnie ) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły l stopnia na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2017/2018 stanowiące załącznik Nr 1.

§ 2

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy l trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2017/2018 stanowiące załącznik Nr 2.

§ 3

Wszelkie informacje o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych będą  umieszczane w formularzu dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu.

§ 4

Informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjainych w województwie opolskim będą dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu stanowiące załącznik Nr 3.§ 5

Zasady rekrutacji – załącznik nr 4 do zarządzenia wewnętrznego Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 21 kwietnia 2017r.


§ 6

Ustala się  miejsca w zawodach uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

 1. międzynarodowym – 1,2,3 miejsce
 2. krajowym – 1,2,3 miejsce
 3. wojewódzkim – 1,2 miejsce
 4. powiatowym – 1 miejsce


§ 7

Wykaz konkursów:

 1. wojewódzkich i ponadwojewódzkich dla uczniów gimnazjum, których organizatorem jest Opolski Kurator Oświaty – załącznik nr 8,
 2. konkursów i olimpiad tematycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim – załącznik nr 9,
 3. wykaz zawodów plastycznych o zasięgu wojewódzkim – załącznik nr 10,
 4. wykaz zawodów sportowych – załącznik nr 11.


§ 8

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na KKZ – załącznik nr 12.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2017rDyrektor ZSZ w OleśnieZałącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 5

Dyrektora ZSZ Olesno

z dnia 21kwietnia 2017r

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół publicznych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy postępowania

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do

szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 29 maja 2017 r.
do 23 czerwca 2Q17r.

do 17 lipca 2017r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r.

nie dotyczy

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy


od 23 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017r.


od 17 lipca  2017r.
do  31 lipca 2017r.


5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły

10 lipca 2017r.
godz. 12.00

1 sierpnia 2017r.
godz. 12.00

6

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia,
o wyborze tej szkoły


od 10 lipca 2017r.
do 11 lipca 2017r.

do 25 sierpnia 2017r.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 10 lipca 2017r.
do 13 lipca 2017r.
do godz. 12.00


od 25 sierpnia 2017r. do 28 sierpnia 2017r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


14 lipca 2017r.
godz. 14.00


28 sierpnia 2017r. godz. 12.00


9

Poinformowanie przez dyrektora                           szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o  liczbie wolnych miejsc w  szkole

14 lipca 2017r.  godz.  15.00

28 sierpnia 2017r.
godz. 15.00

Dyrektor ZSZ w Oleśnie

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 5

Dyrektora ZSZ

z dnia 21kwietnia 2017r.

ZASADY REKRUTACJI

 

 1. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego po wniesieniu wniosku ( podania ) przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – wykaz wymaganych dokumentów – załącznik nr 5 do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 21.04.2017r.
 2. O przyjęciu kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje Szkolna Komisja uwzględniająca ukończenie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej – wykaz kwalifikacji – załącznik nr 6  do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 21.04.2017r.
 3. O przyjęciu kandydata do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje postępowanie rekrutacyjne uwzględniające ukończenie właściwego typu szkoły.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o przyjęciu kandydatów  do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez Dyrektora szkoły uwzględniające:
 5. liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora szkoły. W rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 tymi przedmiotami są:

- język obcy i informatyka

b.  liczbę punktów za osiągnięcia ucznia:

- ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7pkt

-  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia Gimnazjum – 18 pkt

- udokumentowana aktywność społeczna – 3 pkt

c. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawartych w zaświadczeniu z OKE o  szczegółowych wynikach egzaminu.

§ 1

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do wszystkich typów szkół  wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie oraz rekrutacji na KKZ, Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji – załącznik nr 7- do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 21.04.2017r
 2. W ZSZ Olesno opracowuje się warunki rekrutacji, które są uaktualnione w Statucie Szkoły oraz podaje się je do publicznej wiadomości. Informacje te będą zamieszczone na tablicy ogłoszeń uczniowskich oraz na stronie internetowej szkoły – www.zszolesno.pl
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 4. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać  dokumenty do nie więcej niż  trzech szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wymaganego planowanego limitu miejsc.
 6. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do technikum dodatkowym kryterium jest uzyskanie przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym minimum 60 punktów za osiągnięcia ujęte w punkcie 4 załącznik nr 4
 7. Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej odbywa się po złożeniu przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

8.W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży wchodzących w skład ZSZ Olesno ustala się następujący sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia:

 1. Świadectwo szkolne ukończenia gimnazjum – j. polski i matematyka oraz wybrane przedmioty:

-  obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

- ocena celująca – 18 punktów

- ocena bardzo dobra – 17 punktów

- ocena dobra – 14 punktów

- ocena dostateczna – 8 punktów

- ocena dopuszczającą – 2 punkty

b.  wynik egzaminu gimnazjalnego – wynik przedstawiony w procentach z j. polskiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego ( poziom podstawowy ) mnoży się razy 0,2

c. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia Gimnazjum:

- Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt    3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.

-  W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

1)    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)     tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)             tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2)    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 art. 32a ust. 4 ustawy:

a)       tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b)     tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c)             tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3)    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)             dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)     dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)             dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d)            tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e)             tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f)                tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4)    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b)     dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c)             dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d)            tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e)             tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f)                tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5)     uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1^4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)             międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b)     krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c)             wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d)            powiatowym - przyznaje się l punkt.

6). W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, arty­stycznych i sportowych, o których mowa w ust. l, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawo­dach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1)    języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)             celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)     bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)             dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)            dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)             dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

2)    historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a)             celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)     bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)             dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)     dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)             dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3)    biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a)             celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)     bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)             dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)            dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)             dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4)   języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)             celującym - przyznaje się 20 punktów,

b)     bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

c)             dobrym - przyznaje się 13 punktów,

d)            dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

e)             dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożyt­nego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowo­żytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 

1)                celującym - przyznaje się 20 punktów;

2)                bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;

3)                dobrym - przyznaje się 13 punktów;

4)       dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;

dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty

 

h.  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne Podmioty działające na terenie szkoły
na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

- krajowym – przyznaje się 3 punkty

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt

i.   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wyróżnionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – załącznik nr 11– do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 21 kwietnia  2017r.

j.   osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu uczniowskiego – 3 punkty.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej    •

 

Kryteria - świadectwo

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie

18 pkt

wynik z języka polskiego

18 pkt

 

Wynik z matematyki

18 pkt

 

wynik z  języka obcego

18 pkt

 

wynik z informatyki

18 pkt

 

max

100 pkt

 

Kryteria - egzamin gimnazjalny

wyniki z egzaminu gimnazjalnego w %

punkty

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

wynik z języka polskiego

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z matematyki

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z języka obcego na poziomie podstawowym

100%

x0,2 =20pkt

 

max

 

100 pkt

 

Razem

 

 

1.Wyniki egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. l pkt 2;

2. wymienienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata
lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzki m, o których mowa w art. 20d,

b)osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

§ 2

 1. Formy przepływu informacji o naborze do szkół ponadgimnazjalnych ( dotyczy Kuratorium Oświaty w Opolu )
  1. Wszelkie informacje będą przesyłane na adres : kontakt@kuratorium.opole.pl
  2. W sytuacji nie dokonania pełnego naboru, informacje o liczbie wolnych miejsc będą przesyłane do Kuratorium Oświaty w Opolu na adres kontakt@kuratorium.opole.pl
   w dniu 11 lipca 2017r.
  3. Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu – www.kuratorium.opole.pl
  4. W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w podległych szkołach, jednostka samorządu terytorialnego tj. Powiat Oleski będzie stosować elektroniczny system naboru respektujący zasady ustalone w niniejszym zarządzeniu oraz wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r (DzU z 2015 poz.1942 )

 

Dyrektor ZSZ Olesno

 

 

 


Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl