Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Róża, Apolinary, Filip

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2688651

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Zasady rekrutacji 2018/2019 - załącznik nr 4

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 3

Dyrektora ZSZ Olesno

z dnia 7 lutego 2018r

 

 1. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i szkoły branżowej przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego po wniesieniu wniosku ( podania ) przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – wykaz wymaganych dokumentów – załącznik nr 5 do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 7 lutego 2018r
 2. O przyjęciu kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje Szkolna Komisja uwzględniająca ukończenie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej – wykaz kwalifikacji – załącznik nr 6 i 8 do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 7 lutego 2018r
 3. O przyjęciu kandydata do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje postępowanie rekrutacyjne uwzględniające ukończenie właściwego typu szkoły.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o przyjęciu kandydatów  do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez Dyrektora szkoły uwzględniające:

a. liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego , matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  ustalonych przez Dyrektora Szkoły. W rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 tymi przedmiotami są:

- język obcy

- informatyka

b.  liczbę punktów za osiągnięcia ucznia:

- ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt

-  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia Gimnazjum – 18 pkt

- udokumentowana aktywność społeczna – 3 pkt

c. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawartych w zaświadczeniu z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu.

§ 1


 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do wszystkich typów szkół  wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie oraz rekrutacji na KKZ, Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji – załącznik nr 7- do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 7 lutego 2018r
 2. W ZSZ Olesno opracowuje się warunki rekrutacji, które są uaktualnione w Statucie Szkoły oraz podaje się je do publicznej wiadomości. Informacje te będą zamieszczone na tablicy ogłoszeń uczniowskich oraz na stronie internetowej szkoły – www.zszolesno.pl
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 4. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać  dokumenty do nie więcej niż  trzech szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wymaganego planowanego limitu miejsc.
 6. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do technikum dodatkowym kryterium jest uzyskanie przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym minimum 60 punktów za osiągnięcia ujęte w.4
 7. Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub branżowej szkoły I stopnia odbywa się po złożeniu przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 1. W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży wchodzących w skład ZSZ Olesno ustala się następujący sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia:

a. Świadectwo szkolne ukończenia gimnazjum – j. polski , matematyka i wybrane przedmioty.

- ocena celująca – 18 punktów

- ocena bardzo dobra – 17 punktów

- ocena dobra – 14 punktów

- ocena dostateczna – 8 punktów

- ocena dopuszczającą – 2 punkty

b.  wynik egzaminu gimnazjalnego – wynik przedstawiony w procentach z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego ( poziom podstawowy ) mnoży się razy 0,2

c. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

d.  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia Gimnazjum – 18 pkt

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej    •

 

Kryteria - świadectwo

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

wynik z języka polskiego

18 pkt

 

Wynik z matematyki

18 pkt

 

wynik z  języka obcego

18 pkt

 

wynik z informatyki

18 pkt

 

max

100 pkt

 

Kryteria - egzamin gimnazjalny

wyniki z egzaminu gimnazjalnego w %

punkty

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

wynik z języka polskiego

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z matematyki

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z języka obcego na poziomie podstawowym

100%

x0,2 =20pkt

 

max

 

100 pkt

 

Razem

 

Podział punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu lub danej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust 2 ustawy ,

 

Ocena z zajęć edukacyjnych wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum:

stopień

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

 

z języka polskiego

celujący

20 pkt

 

z historii i wiedzy o społeczeństwie

celujący

(20 pkt + 20 pkt)/2 = 20 pkt

 

z matematyki                        .

celujący

20 pkt

 

z biologii, chemii, fizyki i geografii

celujący

(20 pkt+ 20 pkt + 20 pkt + 20 pkt)/4 = 20 pkt

 

z języka obcego

celujący

20 pkt

 

max

100 pkt

 

Wyniki ucznia, który przystąpił do egzaminu gimnazjalnego

wyniki egzaminu gimnazjalnego

w%

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

 

wynik z języka polskiego

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z matematyki

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z języka obcego na poziomie podstawowym

100%

x 0,2 =20 pkt

 

max

100 pkt

 

 

§ 4

§4.1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1)    języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)    celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)     bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)    dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)   dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)   dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a)     celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)     bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)     dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)    dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)    opuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

-        oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a)   celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)   bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)   dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)   dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)   dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

-        oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4)    języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)     celującym - przyznaje się 20 punktów,

b)     bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

c)      dobrym - przyznaje się 13 punktów,

d)     dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

e)      dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gim­nazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. l, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimna­zjalnego, których dotyczy zwolnienie.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożyt­nego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowo­żytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 1)    celującym - przyznaj e się 20 punktów;

2)    bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;

3)    dobrym - przyznaje się 13 punktów;

4)    dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;

5)    dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 

§ 5

 

 1. Formy przepływu informacji o naborze do szkół ponadgimnazjalnych ( dotyczy Kuratorium Oświaty w Opolu )
   a. Wszelkie informacje będą przesyłane na adres : kontakt@kuratorium.opole.pl
   b.  W sytuacji nie dokonania pełnego naboru, informacje o liczbie wolnych miejsc będą przesyłane do Kuratorium Oświaty w Opolu na adres kontakt@kuratorium.opole.pl w dniu 16 lipca 2018r.
  c. Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu – www.kuratorium.opole.pl
  2. W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w podległych szkołach, jednostka samorządu terytorialnego tj. Powiat Oleski będzie stosować elektroniczny system naboru respektujący zasady ustalone w niniejszym zarządzeniu oraz wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r (DzU z 2017 poz.586 )

 

 

 


Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl