Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2665483

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

 QR Code
Slide Qr Code by Wegemaluch.pl

Zasady rekrutacji

 

ZASADY REKRUTACJI

DO  SZKÓŁ WCHODZĄCYCH

W SKŁAD

ZEPOŁU  SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. JÓZEFA LOMPY W OLEŚNIE

ORAZ ZASADY REKRUTACJI

NA KWALIFIKACYJNE KURSY  ZAWODOWE NA ROK

SZKOLNY 2016/2017

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015r DzU z 2015 poz.1942.

 Olesno, 19 lutego 2016rZarządzenie wewnętrzne Nr 2/2016

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz na podstawie Zarządzenia Nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów dla kandydatów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 zarządza się co następuje:

§ 1

1.Do klas pierwszych szkól ponadgimnazjalnych przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego po wniesieniu wniosku ( podania ) przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – wykaz wymaganych dokumentów – załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 19 lutego 2016r.

2. O przyjęciu kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje Szkolna Komisja uwzględniająca ukończenie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej – wykaz kwalifikacji – załącznik nr 2  do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 19 lutego 2016r.

3. O przyjęciu kandydata do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje postępowanie rekrutacyjne uwzględniające ukończenie właściwego typu szkoły

4. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o przyjęciu kandydatów  do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez Dyrektora szkoły uwzględniające:

a. Liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z trzech grup przedmiotów. W rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 tymi grupami przedmiotów są:

- grupa I – fizyka, matematyka, informatyka

- grupa II – historia, biologia, geografia

- grupa III – j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski

b. liczbę punktów za osiągnięcia ucznia:

- ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie

- udokumentowana aktywność społeczna

c. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawartych w zaświadczeniu z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu.

§ 2

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do wszystkich typów szkół  wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie oraz rekrutacji na KKZ, Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz okresla zadania członków komisji – załącznik nr 4- do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 19 lutego 2016r.

2. W ZSZ Olesno opracowuje się warunki rekrutacji, które są uaktualnione w Statucie Szkoły oraz podaje się je do publicznej wiadomości . Informacje te będą zamieszczone na tablicy ogłoszeń uczniowskich oraz na stronie internetowej szkoły – zszolesno.pl

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

4. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać  dokumenty do nie więcej niż  trzech szkół ponadgimnazjalnych.

5. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wymaganego planowanego limitu miejsc.

6. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do technikum dodatkowym kryterium jest uzyskanie przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym minimum 60 punktów za osiągnięcia ujęte w§ 1pkt.4

7. Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjecie do klasy pierwszej technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej odbywa się po złożeniu przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie..

§ 3

1. Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania  dokumentów dla kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół wchodzących w skład ZSZ Olesno oraz KKZ – załącznik nr 3 – do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 19 lutego 2016r.

2. W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży wchodzących w skład ZSZ Olesno ustala się następujący sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia:

a. Świadectwo szkolne ukończenia gimnazjum – j. polski i trzy wybrane odpowiednio obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

- ocena celująca – 20 punktów

- ocena bardzo dobra – 16 punktów

- ocena dobra – 12 punktów

- ocena dostateczna – 8 punktów

- ocena dopuszczającą – 2 punkty

b. wynik egzaminu gimnazjalnego – wynik przedstawiony w procentach z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego ( poziom podstawowy ) mnoży się razy 0,2

c. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów

d. udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Kuratora oświaty:

- finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

e. udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu miedzy narodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

- finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

- laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

- finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

f. udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty:

- dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

- dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

g. wykazanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- uzyskanie dwóch lub wiecej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

- uzyskania dwóch lub więcej tytułów laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów

- uzyskania dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 5 punktów

- uzyskanie tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się7 punktów

- uzyskanie tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

- uzyskanie tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty

h. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne przedmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

- krajowym – przyznaje się 3 punkty

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt

i. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wyróżnionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – załącznik nr 6– do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 19 lutego 2016r.

j. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu uczniowskiego – 2 punkty.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej   


 

Kryteria - świadectwo

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi

2 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 pkt

szczególne osiągnięcia

13 pkt

wynik z języka polskiego

20 pkt

Wynik z I przedmiotu

20 pkt

wynik z  II przedmiotu

20 pkt

wynik z ( II ) przedmiotu

20 pkt

max

100 pkt

Kryteria - egzamin gimnazjalny

wyniki z egzaminu gimnazjalnego w %

punkty

w postępowaniu rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego na poziomie podstawowym

100%

x0,2 =20pkt

max

 

100 pkt

 

Razem

Podział punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego tub danego zakresu lub danej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust 2 ustawy   ,

 

Ocena z zajęć edukacyjnych wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum:

stopień

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

z języka polskiego

celujący

20 pkt

z historii i wiedzy o społeczeństwie

celujący

(20 pkt + 20 pkt)/2 = 20 pkt

z matematyki                        .

celujący

20 pkt

z biologii, chemii, fizyki i geografii

celujący

(20 pkt+ 20 pkt + 20 pkt + 20 pkt)/4 = 20 pkt

z języka obcego

celujący

20 pkt

max

100 pkt

Wyniki ucznia, który przystąpił do egzaminu gimnazjalnego

wyniki egzaminu gimnazjalnego

w %

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego na poziomie podstawowym

100%

x 0,2 =20 pkt

max

100 pkt

  

§ 4

1. Formy przepływu informacji o naborze do szkół ponadgimnazjalnych ( dotyczy Kuratorium Oświaty w Opolu )
a. Wszelkie informacje będą przesyłane na adres : kontakt@kuratorium.opole.pl
b. W sytuacji nie dokonania pełnego naboru, informacje o liczbie wolnych miejsc będą przesyłane do Kuratorium Oświaty w Opolu na adres kontakt@kuratorium.opole.pl w dniu 14 lipca 2016 godz 15 lub 19 sierpnia2016 godz15. W przypadku postepowania uzupełniającego  - wzór – załącznik nr 5 - do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 19 lutego 2016r.
c. Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu – www.kuratorium.opole.pl
2. W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w podległych szkołach, jednostka samorządu terytorialnego tj. Powiat Oleski będzie stosować elektroniczny system naboru respektujący zasady ustalone w niniejszym zarzadzeniu oraz wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r (DzU z 2015 poz.1942 )

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2016r

Dyrektor ZSZ w Oleśnie

 


Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl