Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Opracowała: Renata Jerka

Od początku istnienia naszej szkoły organem wspomagającym i doradczym był Komitet Rodzicielski. Jego zakres działań i wpływ na funkcjonowanie szkoły zmieniał się, ale dziś trudno wyobrazić sobie szkołę bez rodziców.

Komitet Rodzicielski został w naszej szkole powołany 18 stycznia 1965 roku na mocy przepisów Ministra Oświaty z roku 1960. Aktu tego dokonał ówczesny dyrektor szkoły pan Zdzisław Szychowski. W skład pierwszego Prezydium weszli: Ignacy Pokorski, Engelbert Woś, Jan Pawelec i Michał Lipiński.

Z zachowanych w szkole dokumentów wynika, że Komitet Rodzicielski w pierwszych latach swej działalności odegrał niebagatelną rolę. Plan pracy na rok szkolny 1966/67 przewidywał szeroki zakres prac i bynajmniej nie ograniczał się wyłącznie do współfinansowania szkoły. Rodzice brali także na swoje barki odpowiedzialność za funkcjonowanie swoich dzieci na terenie szkoły, a także zadania opiekuńcze i wychowawcze. Plan ten zakładał, że Komitet organizował i finansował prowadzenie szatni, udzielał pomocy finansowej uczniom biednym, organizował dożywianie młodzieży. Brał także udział wraz z całą społecznością szkolną w obchodach 1000-lecia państwa polskiego czy uczestniczył w nauczycielami i uczniami w wycieczkach do zakładów pracy i przedsiębiorstw produkcyjnych. Te odległe dla nas czasy pokazują też, jak bardzo zmieniły się przepisy dotyczące organizacji pracy w placówkach takich jak szkoły. W roku 1966 to właśnie Komitet Rodzicielski zatrudniał do pracy w kuchni kucharki oraz woźnego szkolnego. Chlubą szkoły niemal od początku jest istnienia było wielkie akwarium znajdujące się w holu na pierwszym piętrze. Z pierwszego preliminarza Komitetu wynika, że pieniądze na jego organizację, tzn. zakup rybek i filtrów wziął na siebie właśnie Komitet.

W latach 60. i 70. ubiegłego wieku inny był model współpracy szkoły z rodzicami. Na zebraniach rodzicielskich spotykało się gremium liczące 600 rodziców, dyrekcja i nauczyciele. Na zebraniach tych dyrektor informował wszystkich o zachowaniu uczniów, ich postępach w nauce i sukcesach. Na posiedzeniach Prezydium decydowano o organizacji i finansowaniu zabaw karnawałowych dla uczniów (które wówczas odbywały się na terenie szkoły). Znakiem tamtych czasów była obecność wszystkich organów szkoły w życiu politycznym kraju. Nie omijało to także Komitetu, który  w grudniu 1972 roku współpracował z dyrekcją w zakresie przygotowania spotkania z delegatami na XVII Konferencję Państwową Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Echem życia politycznego w kraju były specjalne spotkania, na których zaznajamiano rodziców z zadaniami szkoły przed VII Zjazdem Partii.