Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Opracowała: Renata Jerka

Komitet Rodzicielski miał istotny wpływ na uczniów, ale także angażował się w życie grona pedagogicznego. W raportach z roku 1973 widnieją zapisy mówiące nie tylko o współfinansowaniu przez rodziców powstającej wówczas w szkole świetlicy, ale także sprawozdanie o zorganizowanym przez Komitet Dniu Kobiet dla pań pracujących w szkole. W tym samym roku szkołę odwiedziła delegacja oświatowa z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, którym towarzyszyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty. Współgospodarzami tego spotkania byli oczywiście przedstawiciele Komitetu. Rodzice uczestniczyli również w spotkaniach nauczycieli i uczniów z przedstawicielami Ludowego Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej, a dla nauczycieli organizują przyjęcia z okazji Dnia Nauczyciela.

 

Jednak główne zadania Komitetu Rodzicielskiego to szeroko rozumiana opieka nad uczniami. Opiniują więc udział młodzieży w wykopkach a także uczestniczą w ślubowaniu klas pierwszych. Na zebraniach Prezydium omawiane są sprawy związane z postępami w nauce i zachowaniem uczniów w szkole i poza nią. Na zebraniu ogólnym w 1974 roku, w którym biorą udział rodzice i rada pedagogiczna, wspólnie ustalany zostaje sposób oceny za zachowanie. Odtąd na tę ocenę składać się będzie ocena stosunku ucznia do obowiązków szkolnych, kultura osobista oraz aktywność społeczna.

 

Rodzice przez cały czas finansują różne imprezy odbywające się na terenie szkoły, ale także dopłacają do zajęć wyrównawczych dla uczniów z problemami edukacyjnymi, organizują wyżywienie uczniów w trakcie matur. Pieniądze, którymi wówczas dysponował Komitet Rodzicielski, pochodziły nie tylko ze składek uczniowskich, ale także z zakładów pracy, w których uczniowie odbywali praktyki zawodowe, np. z POM-u. Uczniowie uczestniczyli również w różnych pracach np. w wykopkach. Tak gromadzone pieniądze umożliwiały Komitetowi organizację wyjazdów młodzieży na obozy i wycieczki. Komitet wykonywał także zadania opiekuńcze wobec uczniów. Wraz z nauczycielami przeprowadzał kontrolę uczniów mieszkających na stancji.

 

W latach 70. Komitet Rodzicielski funkcjonował w zupełnie innych strukturach. Dziś składa się on z Prezydium i Komisji Rewizyjnej. Wówczas rodzice pracowali w odpowiednich sekcjach: komisji imprezowo-kulturalnej, komisji higieniczno-gospodarczej oraz pedagogiczno-naukowej. Komisje miały zakres swoich obowiązków a wnioski kierowały do dyrekcji szkoły. Wśród nich były te, które miały charakter ogólny, ale także bardzo konkretne i szczegółowe. Komitet był inicjatorem nawiązania kontaktu z poradnią psychologiczną czy organizacji kursów spawalniczych. Komitet nadzorował także i rozliczał (wraz z opiekunami biblioteki szkolnej) zakup podręczników szkolnych, które uczniowie po zakończeniu roku szkolnego oddawali za połowę ceny.

 

Szkoły nie omijały trudności i problemy. W roku 1980 doszło do włamania do szkoły. Oprócz różnych przedmiotów złodzieje ukradli wówczas pieniądze zbierane przez sekretariat szkolny na zakup biletów miesięcznych dla młodzieży. Straty te Komitet postanowił pokryć ze swoich środków.

 

Ze swoich środków Komitet pokrywał także koszty remontów zniszczonych urządzeń w szkole, kupował pomoce naukowe czy finansował doroczne zabawy dla uczniów. W połowie lat osiemdziesiątych Komitet pokrył koszty zakupu radiowęzła dla uczniów i kupił materiały fotograficzne dla koła zainteresowań. Stale także dbał o uczniów słabiej uposażonych, wypłacając stypendia i zapomogi.

 

Kiedy po wielu latach starań udało się doprowadzić do nadania szkole sztandaru, Komitet aktywnie włączył się w te uroczystości.  3 maja 1989 roku nie tylko uczestniczył w uroczystości, ale także miał swój udział przy odsłanianiu pomnika patrona szkoły Józefa Lompy i finansował okolicznościowe przyjęcie.

 

Lata 80. W Polsce to zaostrzający się kryzys gospodarczy. Rola Komitetu w tym czasie jest nie do przecenienia. W czasach tych Komitet finansował nie tylko potrzeby uczniów, ale także płacił za szkołę bieżące wydatki. W formie pożyczek płacił za opał dla szkoły, dokonywał opłat za pomiary gruntów czy pracę archiwisty, porządkującego dokumentację szkolną.

 

 

 

Na przełomie tak 80. i 90. w szkole pojawiły się plany rozbudowy. W listopadzie 1990 roku odbyło się spotkanie poszerzonego składu Prezydium, dyrekcji oraz naczelnika urzędu skarbowego. Celem było omówienie planów rozbudowy –stworzenia pracowni technicznej, budowy dużej sali gimnastycznej, internatu dla 30 osób oraz trzech mieszkań służbowych. Dla realizacji tych planów mino powołać fundację na rzecz szkoły. Niestety palny te nie zostały zrealizowane.

 

Na początku 1991 roku Komitet przyczynił się znaczącej modernizacji szkoły i unowocześnienia jej wyposażenia, kupując komputer, drukarkę i pierwszą kserokopiarkę. Rok później finansuje także powstanie pracowni komputerowej. W 1991 roku dokonały się w polskich przepisach oświatowych zmiany, których celem było przekształcenie Komitetów Rodzicielskich w Rady Rodziców. Rodzice uczniów ZSZ zadecydowali jednak o pozostaniu przy „starej” nazwie.

 

W czasie spotkań rodziców decydowano nie tylko o kwestiach finansowych, choć te były zawsze główną kwestią. Rodzice spotykali się najczęściej z dyrekcją szkoły, ale także z przedstawicielami nauczycieli czy innych pracowników szkoły. Wraz z pedagogiem szkolnym i przedstawicielami policji zastanawiali się jak przeciwdziałać negatywnym zachowaniom uczniów, zwłaszcza tych pozaszkolnych, problemom alkoholowym, rozbojom, wymuszeniom. Stale poruszanym problemem było bezpieczeństwo uczniów. Zwracano uwagę na brak dojazdów do szkoły, jeżdżenie autostopem itp. Innym problemem było zachowanie uczniów w czasie przerw, tzn. palenie przez nich papierosów obok instytucji znajdujących się po sąsiedzku (MDK, szkoła muzyczna).

 

Dowodem docenienia znaczenia i roli Komitetu Rodzicielskiego w naszej szkole było przyznanie mu w roku 2001 przez Ministra Edukacji Narodowej honorowej odznaki za zasługi dla oświaty. W uznaniu szczególnych osiągnięć i wkładu w rozwój i działalność szkoły nasz Komitet Rodzicielski został także uhonorowany Medalem z okazji 50-lecia ZSZ w Oleśnie.

 


 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.