Terminarz rekrutacji

Terminy Opis
16.05.2024 r. – 19.06.2024 r.
do godz. 15:00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru.
21.06.2024 r. – 05.07.2024 r.
do godz. 15:00
Uzupełnienie wyżej wymienionego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Do 10 lipca 2024 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
12 lipca 2024 r. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
12.07.2024 r. – 17.07.2024 r.
do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej, a także dwóch zdjęć.
19 lipca 2024 r.
do godz. 14:00
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r.