1

Wykaz dokumentów dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas I szkół wchodzących w skład ZSZ Olesno na rok szkolny 2024/2025

Technikum nr 1 im. Józefa Lompy i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Józefa Lompy:

1) Podanie o przyjęcie do szkoły – wzór dostępny w sekretariacie uczniowskim lub w zakładce: dokumenty do pobrania
2) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3) Zaświadczenie wydane przez właściwą OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego.
4) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie, wystawione przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez szkołę (odbiór w sekretariacie uczniowskim), które należy złożyć w szkole w terminie od 12 do 17 lipca 2024 r. do godz. 1500.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia rodzic kandydata informuje o tym Dyrektora szkoły w terminie do 16 sierpnia 2024 r. do godz. 1500. Należy wskazać przyczynę nie dotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie składa się Dyrektorowi szkoły nie później niż do 6 września 2024 r. Nieprzedłożenie do 6 września 2024 r. zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
5) Dwie podpisane fotografie.
6) Karta zdrowia.
7) Wniosek bilansowy 15 – latka.
8) Zaświadczenie o przyjęciu z dniem 1 września 2024 r. na zajęcia praktyczne
w wybranym zakładzie. Umowę o naukę zawodu z zakładem uczeń winien przedłożyć w szkole w ciągu 20 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego uczeń powinien podpisać z dniem 01.09.2024 r. i dostarczyć do szkoły zaraz po jej podpisaniu. Brak umowy do dnia 20.09.2024 r. skutkować będzie skreśleniem z listy uczniów (dot. uczniów Branżowej Szkoły I stopnia).
9) Uczniowie, którzy nie ukończą 15 roku życia do 31 grudnia 2023r. winni dostarczyć opinię z Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o zdolności do pracy (dot. uczniów Branżowej Szkoły I stopnia).

2

Kryteria przyjęć do klas I na rok szkolny 2024/2025

1) O przyjęcie do klasy I szkół wchodzących w skład ZSZ Olesno (technikum, szkoła branżowa I stopnia) mogą ubiegać się kandydaci, którzy:
a) legitymują się świadectwem ukończenia szkoły niższego typu (8 klasowej szkoły podstawowej),
b) spełniają wymagania zdrowotne określone dla danego zawodu.
2) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica kandydata.
3) O przyjęciu kandydata decyduje liczba punktów uzyskanych jako:
a) Wynik zewnętrznego egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – dot. technikum i branżowej szkoły I stopnia (max. 100 pkt).
b) Suma punków za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia 8 – klasowej szkoły podstawowej,
c) Suma punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 8 – klasowej szkoły podstawowej (ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt, aktywność społeczna – 3 pkt, osiągnięcia w konkursach wiedzy -18 pkt) – maksymalnie pkt b+c – 100 pkt.
4) Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać kandydat wynosi 200.
5) Zasady punktacji wyników egzaminu:
a) za wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 8 – klasowej szkoły podstawowej można uzyskać maksymalnie 100 pkt (tj. 50 % ogólnej ilości punktów),
b) przeliczanie na punkty wyników egzaminu 8 – klasisty:
–  język polski – 0,35 pkt za każdy wykazany procent (35 pkt),
–  matematyka – 0,35 pkt za każdy uzyskany procent (35 pkt),
–  język obcy nowożytny – 0,3 pkt za każdy uzyskany procent (30 pkt),
RAZEM : maksymalnie 100 punktów.
c) za oceny końcowe uzyskane w 8 – klasowej szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia na świadectwie jej ukończenia (pkt. 3c) można uzyskać 100 punktów zgodnie z poniższymi zasadami:

Zajęcia edukacyjne Punktacja
język polski, matematyka, język obcy, informatyka. Ocena celująca – 18 pkt

Ocena bardzo dobra – 17 pkt

Ocena dobra – 14 pkt

ocena dostateczna – 8 pkt

ocena dopuszczająca – 2 pkt

RAZEM : maksymalnie  100 punktów.

3

Forma składania dokumentów

1) Rodzice i uczniowie mogą składać wnioski oraz inne dokumenty:
a) osobiście w sekretariacie uczniowskim,
b) za pomocą poczty tradycyjnej,
c) za pomocą poczty elektronicznej – zszolesno@o2.pl (w tym skany dokumentów).
2) Ustalony sposób składania wniosków oraz innych dokumentów dotyczy również odwoławczego postępowania rekrutacyjnego.
3) Wyniki rekrutacji w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły, tj. www.zszolesno.pl. Podstawowe źródło informacji – ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.
4) Wszelkich informacji w tym zakresie udziela się codziennie w godzinach 800 – 1500
poprzez mobilny numer telefonu +48696812527, telefon stacjonarny 34/3582615 lub przez pocztę elektroniczną zszolesno@o2.pl.
5) Realizacja naboru odbywać się będzie w sposób tradycyjny (ręczny). Wszystkie sprawy związane z rekrutacją realizować będzie Sekretariat Uczniowski – p. Martyna Helios (p. nr 14)

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. JÓZEFA LOMPY W OLEŚNIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Zarządzenie nr 19 Opolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 listopada 2023 r.