Komisja Rekrutacyjna – zarządzenie nr 7/2022

Skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkół wchodzących w skład ZSZ Olesno na rok szkolny 2022/2023.

I. Publiczne Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej:

 1. Aneta Hunko – przewodnicząca
 2. Adrian Nowak – z-ca przewodniczącego
 3. Sylwia Cieśla – protokolant
 4. Joanna Bryła– członek
 5. Aneta Edelman – członek
 6. Dawid Szropa– członek
 7. Sebastian Jokiel– członek

II. Zakres czasowy działania Komisji – od 15 lutego do 31 sierpnia 2022r.

III. Zakres działania Komisji – rejon działania ZSZ Olesno.

Wykaz dokumentów – zarządzenie nr 8/2022

WYKAZ DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SZKÓŁ WYCHODZĄCYCH W SKŁAD ZSZ OLESNO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 Technikum Nr 1 im. Józefa Lompy i Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia Nr 1 im Józefa Lompy:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły – wydruk z elektronicznego systemu naboru https://opolskie.edu.com.pl/kandydat
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 3. Zaświadczenie wydane przez właściwy OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy w wybranym zawodzie, wystawione przez lekarza medycyny pracy
 5. Dwie podpisane fotografie
 6. Karta zdrowia
 7. Wniosek bilansowy 15 – latka
 8. Zaświadczenie o przyjęciu z dniem 1 września danego roku na praktyczną naukę zawodu w wybranym zakładzie. Umowę o naukę zawodu z zakładem uczeń winien przedłożyć szkole w ciągu 23 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego
 9. Uczniowie, którzy nie ukończą 15 roku życia przed do 31 grudnia 2022r. winni dostarczy opinię z Publicznej Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej o zdolności do pracy  ( dot. uczniów branżowej szkoły I stopnia )

Wykaz przedmiotów

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny uzyskane na zewnętrznym egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku 8 – klasowej szkoły podstawowej będą brane pod uwagę (przeliczane na punkty) w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • jeden z przedmiot do wyboru przez kandydata spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia