Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu
Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

Data założenia – 18.05.2009r.
Data rejestracji w KRS – 02.09.2009r.

ul. Wielkie Przedmieście 41
46-300 Olesno

Tel/fax: 034 58 26 15

KRS 0000 336 126
REGON 160277111
NIP 576 15 54 743

KONTO Bank Spółdzielczy w Zawadzkim Oddział Olesno
PL 87 8909 1032 0040 0400 2701 0001

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy nauczycieli naszej szkoły. Jego inicjatorami byli dyrektor Horst Chwałek i kierownik szkolenia praktycznego Jan Kania. W styczniu 2009 roku przygotowano statut dla stowarzyszenia oraz określono zakres działalności.
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy odbyło się 18 maja 2009 roku. To na nim nauczyciele i pracownicy Zespoły Szkół Zawodowych postanowili utworzyć Stowarzyszenie jako organizację pożytku publicznego. W zebraniu udział wzięło 45 pracowników.
Określono cele statutowe

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły.
 2. Udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej.
 3. Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów – wspierać organizacje zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych.
 4. Wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania.
 5. Popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej najlepszych wychowanków, pedagogów i uczniów.
 6. Promowanie zdrowego stylu życia, upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków na działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły od sponsorów oraz dobrowolnych wpłat od innych ofiarodawców.
 2. Organizowanie imprez, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek.
 3. Współpracę z samorządem terytorialnym, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi, politycznymi i zawodowymi.
 4. Promowanie osiągnięć szkoły i ich wychowanków.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej, głównie folderów, broszur i informatorów.
 6. Organizację imprez naukowych, kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych.
 7. Sponsorowanie nagród laureatom organizowanych konkursów.
 8. Sponsorowanie stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych.
 9. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego szkoły i jej otoczenia.

Po przedstawieniu zatwierdzono statut Stowarzyszenia. Na spotkaniu powołano Komitet Założycielski Stowarzyszenia w składzie Jan Kania  – przewodniczący; Joachim Rataj – członek oraz Brygida Libera – członek. Powołano zarząd i komisję rewizyjną stowarzyszenia w składach.

Zarząd

L.p. Funkcja Imię i Nazwisko Od Do
1. Prezes zarządu Joachim Rataj 2009.05.18 nadal
2. Wiceprezes zarządu Brygida Libera 2009.05.18 nadal
3. Sekretarz zarządu Beata Wcisło 2009.05.18 2015.03.24
4. Skarbnik zarządu Małgorzata Kapuścik 2009.05.18 nadal
5. Członek zarządu Aneta Hunko 2009.05.18 nadal
6. Członek zarządu Jan Kania 2009.05.18 2015.03.24
7. Członek zarządu Zygfryd Lukosik 2009.05.18 nadal
8 Sekretarz zarządu Iwona Staszel 2015.03.24 nadal
9 Członek zarządu Oktawia Gruca 2015.03.24 nadal

Komisja rewizyjna

L.p. Funkcja Imię i Nazwisko Od Do
1. Przewodniczący Andrzej Suder 2009.05.18 nadal
2. Zastępca przewodniczącego Paweł Marciniszyn 2009.05.18 nadal
3. Sekretarz Renata Jerka 2009.05.18 nadal
5. Członek Katarzyna Wiecha 2009.05.18 nadal
6. Członek Joanna Sykulska 2009.05.18 nadal

W wyniku działań podjętych przez Komitet Założycielski Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy zostało zarejestrowane w dniu 02.09.2009 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000336126.

Stowarzyszenie rozpoczęło swoja działalność.

W grudniu 2009 roku zwróciliśmy się do uczniów, rodziców i wszystkich współpracujących ze szkoła zakładów pracy z ulotką informująca o powstaniu stowarzyszenia, o tym że jesteśmy organizacja pożytku publicznego oraz o naszych celach i pracy.

Od grudnia 2010 roku  Zarząd Stowarzyszenie przyznaje  stypendia dwóm wyróżniającym się uczniom. Jednemu z technikum i jednemu z branżowej szkoły zawodowej.

Uczniowie zgłoszeni do stypendium powinni uzyskać wysoka średnią; wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie i mieć na swoim koncie szczególne osiągnięcia np. reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych lub osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu województwa lub centralnych.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy od 1 września  do 30 czerwca roku następnego.

Lp. Rok Technikum Zawodówka
1 2010 Monika Pakuła uczennica klasy IVh Dominika Prochota uczennica kl. IIc
2 2011 Szymon Zwoliński  uczeń klasy IVti Rafał Bartoszek uczeń klasy IIe
3 2012 Marek Wolny uczeń klasy IVTI Rafał Bartoszek uczeń klasy IIIe
4 2013 Sabina Kaska uczennica klasy IIIih Paweł Kik  uczeń klasy IIc
5 2014 Małgorzata Braun uczennica klasy IVkh Martyna Hamela uczennica klasy IIc
6 2015 Paweł Neugebaur uczeń klasy IVte Paulina Steinert uczennica klasy IIc
7 2016 Krzysztof Lubosz uczeń klasy IVte Agnieszka Hyla uczennica klasy IIc
8 2017 Dorota Kistela uczennica klasy IVtk Patryka Kościelnego ucznia klasy IIId
9 2018 Marek Sigmund uczeń kl 3ie Marcelina Mrugalla uczennica klasy 2b
10 2019 Martyna Helios uczennica klasy IIkh Kamil Brodowy uczeń klasy IIIb
11 2020 Martyna Helios uczennica klasy IIIkh Karina Malecha uczennica klasy IId
12 2021 Martyna Helios uczennica klasy IVkh Justyna Foryta uczennica klasy IIIa

Stowarzyszenie od roku szkolnego 2012/2013 przyznaje także nagrody pieniężne uczniom, którzy zostali finalistami lub laureatami na szczeblu ogólnokrajowym w konkursach lub olimpiadach.

2013 Sebastian Ledwig

uczeń klasy IIIa Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Józefa Lompy

za udział i wyróżnienie I stopniał w I Ogólnopolskim Konkursie „Sprawny w Zawodzie – Stolarz”
2014 Sabina Kaska

uczennica kl. III ih  Technikum nr 1 im. Józefa Lompy

za udział i zdobycie tytułu finalisty w I  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Bibliologicznej i Informatologicznej
2014 Andrea Wiendlocha

uczennica kl. III kh Technikum nr 1  im. Józefa Lompy

za udział i zdobycie tytułu finalisty w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bankach
2015.04.24 Sabina Kaska

uczennica kl. III ih Technikum nr 1 im. Józefa Lompy

za udział i zdobycie tytułu finalisty w II  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Bibliologicznej i Informatologicznej
2015.06.26 Marlena Lizoń

uczennicy kl. III ih Technikum nr 1 im. Józefa Lompy

za udział i zdobycie tytułu finalisty w III  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bankach
2015.06.26 Mariola Steinhardt

uczennicy kl. III ih Technikum nr 1 im. Józefa Lompy

za udział i zdobycie tytułu finalisty w III  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bankach
2016.06.24 Patryk Ciszkiewicza

uczeń kl. III ib Technikum nr 1 im. Józefa Lompy

za udział i zdobycie XIII miejsca w finale ogólnopolskim XVI edycji konkursu lingwistycznego „Pokaż nam język” w kategorii języka niemieckiego
2016.06.24 Wioletta Jaguś

uczennica kl. III kh Technikum nr 1 im. Józefa Lompy

za udział i zdobycie tytułu finalisty w IV  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bankach
2016.06.24 Dominika Prochota

uczennica kl. III kh Technikum nr 1 im. Józefa Lompy

za udział i zdobycie tytułu finalisty w IV  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bankach
2016.06.24 Martyna Stasiak

uczennica kl. III kh Technikum nr 1 im. Józefa Lompy

za udział i zdobycie tytułu finalisty w IV  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bankach
2018.06.22 Nikodem Giza 

uczeń  klasy pierwszej technikum informatycznego

za udział i zdobycie tytułu finalisty w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta” 
2018.06.22 Marek Sigmunt  

uczeń  klasy drugiej technikum informatycznego

za udział i zdobycie tytułu finalisty w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta” 
2018.06.22 Marcin Krawczyk 

uczeń  klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

za udział i zdobycie tytułów finalisty w Finale Centralnym XLVII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” 
2018.06.22 Patryk Kościelny

uczeń  klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w zawodzie murarz-tynkarz

za udział i zdobycie tytułów laureata w Finale Centralnym XLVII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” 
2019.06.19 Marek Sigmund

uczeń trzeciej technikum informatycznego

za udział i zdobycie tytułu finalisty w VI  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Bibliologicznej i Informatologicznej
2019.06.19 Kamil Brodowy

uczeń  klasy drugiej Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie murarz-tynkarz 

za udział i zdobycie tytułu laureata w XLVIII  Finale Centralnym Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie monter zabudowy i robótm wykończeniowych
2020.06.26 Kamil Brodowy

uczeń  klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie murarz-tynkarz

za udział i zdobycie I miejscaw XLIX Finale Centralnym Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych kwalifikacja DB04 Montaż systemów suchej zabudowy
2020.06.26 Jana Mrugała

uczeń klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 im. Józefa Lompy

za udział i zdobycie I miejsca w XLIX Finale Centralnym Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie dekarz kwalifikacja DB08 Wykonywanie robót dekarskich
2021.04.30 Mateusz Rataj

uczeń  klasy czwartej technikum budowlanego

za udział i zdobycie tytułu finalisty na Centralnej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Gdańsk 2021
2022.04.29 Florian Marzec

uczeń  klasy czwartej technikum budowlanego

za udział i zdobycie tytułu laureata na Centralnej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Gdańsk 2021
2022.06.24 Angelika Janic, Karolina Patrzyk 

uczennice kl. III ik Technikum nr 1 im. Józefa Lompy

za udział i zdobycie III miejsca w etapie centralnym Konkursu Kulinarnego „Czas na rybę”
2022.06.24 Dawid Konieczko

uczeń kl. III e Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 im. Józefa Lompy

za udział i zdobycie I miejsca w 50-tym Finale Centralnym Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych kwalifikacja BUD11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych w kategorii: wykonywanie robót malarsko-tapicerskich

W maju 2010r działające przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im Józefa Lompy podpisało umowę z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach na przekazywanie gotowych artykułów spożywczych w ramach programu „Dostarczania żywności dla najbardziej potrzebującej ludności Unii Europejskiej 2010”. Umowa obejmuje przekazanie paczek żywnościowych dla 50 uczniów z rodzin o niskim dochodzie na osobę.

Stowarzyszenie od 2014 r. wspiera także uzupełnianie wyposażenia szkoły z indywidualnych darowizn wpływających na nasze konto.