Komitet rodzicielski

Komitet rodzicielski2022-05-18T19:45:38+02:00

Historia Komitetu Rodzicielskiego

Komitet Rodzicielski miał istotny wpływ na uczniów, ale także angażował się w życie grona pedagogicznego. W raportach z roku 1973 widnieją zapisy mówiące nie tylko o współfinansowaniu przez rodziców powstającej wówczas w szkole świetlicy, ale także sprawozdanie o zorganizowanym przez Komitet Dniu Kobiet dla pań pracujących w szkole. W tym samym roku szkołę odwiedziła delegacja oświatowa z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, którym towarzyszyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty. Współgospodarzami tego spotkania byli oczywiście przedstawiciele Komitetu. Rodzice uczestniczyli również w spotkaniach nauczycieli i uczniów z przedstawicielami Ludowego Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej, a dla nauczycieli organizują przyjęcia z okazji Dnia Nauczyciela.

Jednak główne zadania Komitetu Rodzicielskiego to szeroko rozumiana opieka nad uczniami. Opiniują więc udział młodzieży w wykopkach a także uczestniczą w ślubowaniu klas pierwszych. Na zebraniach Prezydium omawiane są sprawy związane z postępami w nauce i zachowaniem uczniów w szkole i poza nią. Na zebraniu ogólnym w 1974 roku, w którym biorą udział rodzice i rada pedagogiczna, wspólnie ustalany zostaje sposób oceny za zachowanie. Odtąd na tę ocenę składać się będzie ocena stosunku ucznia do obowiązków szkolnych, kultura osobista oraz aktywność społeczna.

Rodzice przez cały czas finansują różne imprezy odbywające się na terenie szkoły, ale także dopłacają do zajęć wyrównawczych dla uczniów z problemami edukacyjnymi, organizują wyżywienie uczniów w trakcie matur. Pieniądze, którymi wówczas dysponował Komitet Rodzicielski, pochodziły nie tylko ze składek uczniowskich, ale także z zakładów pracy, w których uczniowie odbywali praktyki zawodowe, np. z POM-u. Uczniowie uczestniczyli również w różnych pracach np. w wykopkach. Tak gromadzone pieniądze umożliwiały Komitetowi organizację wyjazdów młodzieży na obozy i wycieczki. Komitet wykonywał także zadania opiekuńcze wobec uczniów. Wraz z nauczycielami przeprowadzał kontrolę uczniów mieszkających na stancji.

W latach 70. Komitet Rodzicielski funkcjonował w zupełnie innych strukturach. Dziś składa się on z Prezydium i Komisji Rewizyjnej. Wówczas rodzice pracowali w odpowiednich sekcjach: komisji imprezowo-kulturalnej, komisji higieniczno-gospodarczej oraz pedagogiczno-naukowej. Komisje miały zakres swoich obowiązków a wnioski kierowały do dyrekcji szkoły. Wśród nich były te, które miały charakter ogólny, ale także bardzo konkretne i szczegółowe. Komitet był inicjatorem nawiązania kontaktu z poradnią psychologiczną czy organizacji kursów spawalniczych. Komitet nadzorował także i rozliczał (wraz z opiekunami biblioteki szkolnej) zakup podręczników szkolnych, które uczniowie po zakończeniu roku szkolnego oddawali za połowę ceny.

Szkoły nie omijały trudności i problemy. W roku 1980 doszło do włamania do szkoły. Oprócz różnych przedmiotów złodzieje ukradli wówczas pieniądze zbierane przez sekretariat szkolny na zakup biletów miesięcznych dla młodzieży. Straty te Komitet postanowił pokryć ze swoich środków.

Ze swoich środków Komitet pokrywał także koszty remontów zniszczonych urządzeń w szkole, kupował pomoce naukowe czy finansował doroczne zabawy dla uczniów. W połowie lat osiemdziesiątych Komitet pokrył koszty zakupu radiowęzła dla uczniów i kupił materiały fotograficzne dla koła zainteresowań. Stale także dbał o uczniów słabiej uposażonych, wypłacając stypendia i zapomogi.

Kiedy po wielu latach starań udało się doprowadzić do nadania szkole sztandaru, Komitet aktywnie włączył się w te uroczystości.  3 maja 1989 roku nie tylko uczestniczył w uroczystości, ale także miał swój udział przy odsłanianiu pomnika patrona szkoły Józefa Lompy i finansował okolicznościowe przyjęcie.

Lata 80. W Polsce to zaostrzający się kryzys gospodarczy. Rola Komitetu w tym czasie jest nie do przecenienia. W czasach tych Komitet finansował nie tylko potrzeby uczniów, ale także płacił za szkołę bieżące wydatki. W formie pożyczek płacił za opał dla szkoły, dokonywał opłat za pomiary gruntów czy pracę archiwisty, porządkującego dokumentację szkolną.

Na przełomie tak 80. i 90. w szkole pojawiły się plany rozbudowy. W listopadzie 1990 roku odbyło się spotkanie poszerzonego składu Prezydium, dyrekcji oraz naczelnika urzędu skarbowego. Celem było omówienie planów rozbudowy –stworzenia pracowni technicznej, budowy dużej sali gimnastycznej, internatu dla 30 osób oraz trzech mieszkań służbowych. Dla realizacji tych planów mino powołać fundację na rzecz szkoły. Niestety palny te nie zostały zrealizowane.

Na początku 1991 roku Komitet przyczynił się znaczącej modernizacji szkoły i unowocześnienia jej wyposażenia, kupując komputer, drukarkę i pierwszą kserokopiarkę. Rok później finansuje także powstanie pracowni komputerowej. W 1991 roku dokonały się w polskich przepisach oświatowych zmiany, których celem było przekształcenie Komitetów Rodzicielskich w Rady Rodziców. Rodzice uczniów ZSZ zadecydowali jednak o pozostaniu przy „starej” nazwie.

W czasie spotkań rodziców decydowano nie tylko o kwestiach finansowych, choć te były zawsze główną kwestią. Rodzice spotykali się najczęściej z dyrekcją szkoły, ale także z przedstawicielami nauczycieli czy innych pracowników szkoły. Wraz z pedagogiem szkolnym i przedstawicielami policji zastanawiali się jak przeciwdziałać negatywnym zachowaniom uczniów, zwłaszcza tych pozaszkolnych, problemom alkoholowym, rozbojom, wymuszeniom. Stale poruszanym problemem było bezpieczeństwo uczniów. Zwracano uwagę na brak dojazdów do szkoły, jeżdżenie autostopem itp. Innym problemem było zachowanie uczniów w czasie przerw, tzn. palenie przez nich papierosów obok instytucji znajdujących się po sąsiedzku (MDK, szkoła muzyczna).

Dowodem docenienia znaczenia i roli Komitetu Rodzicielskiego w naszej szkole było przyznanie mu w roku 2001 przez Ministra Edukacji Narodowej honorowej odznaki za zasługi dla oświaty. W uznaniu szczególnych osiągnięć i wkładu w rozwój i działalność szkoły nasz Komitet Rodzicielski został także uhonorowany Medalem z okazji 50-lecia ZSZ w Oleśnie.

Opracowała: Renata Jerka

Członkowie Prezydium Komitetu Rodzicielskiego
działającego przy ZSZ Olesno

 • Ignacy Pokorski
 • Engelbert Woś
 • Jan Pawelec
 • Michał Lipiński
 • Norbert Plewnia
 • Józefa Pasternak
 • Ludwik Szkalny
 • Ryszard Olszewski
 • Antoni Skoczylas
 • Maria Bajer
 • Stefania Musiał
 • Ryszard Olszewski
 • Stanisława Piszczyk
 • Wojciech Ostrowski
 • Maria Bajer
 • Maria Zalewska
 • Stanisław Najwer
 • Marta Piksa
 • Wojciech Ostrowski
 • Paweł Błaszczyk
 • Stanisława Piszczyk
 • Marta Piksa
 • Stanisław Najwer
 • Maria Zalewska
 • Jan Rabiega
 • Jan Gąsior
 • Jadwiga Owczarska
 • Wojciech Ostrowski
 • Paweł Błaszczyk
 • Krystyna Szwarc
 • Romuald Krzyczkowski
 • Jan Gąsior
 • Jadwiga Owczarska
 • Łucja Żmudzińska
 • Romuald Krzyczkowski
 • Hildegarda Dworaczek
 • Marta Piksa
 • Anna Białek
 • Wacław Hanuszkiewicz
 • Zenobia Kandziora
 • Alojzy Prochota
 • Tadeusz Księżarek
 • Wilhelm Jurczyk
 • Maria Gunter
 • Romuald Krzyczkowski
 • Hildegarda Dworaczek
 • Anna Białek
 • Zenobia Kandziora
 • Alojzy Prochota
 • Małgorzata Danielczok
 • Wilhelm Jurczyk
 • Romuald Krzyczkowski
 • Renata Wojewódka
 • Leokadia Reszko
 • Krystyna Niewiadomska
 • Wacław Hanuszkiewicz
 • Walenty Jurczyk
 • Renata Wojewódka
 • Teresa Sadek
 • Teresa Górna
 • Genowefa Myślińska
 • Teresa Sadek
 • Wacław Hanuszkiewicz
 • Wiesław Szydło
 • Teresa Górna
 • Teresa Sadek
 • Genowefa Myślińska
 • Bożena Piskorska
 • Walenty Jurczyk
 • Wiesław Szydło
 • Teresa Górna
 • Maria Kuc
 • Bożena Piskorska
 • Jan Mencel
 • Henryk Pacek
 • Wiesław Szydło
 • Teresa Górna
 • Maria Kuc
 • Bożena Piskorska
 • Jan Mencel
 • Henryk Panek
 • Krystyna Adamczyk
 • Maria Kuc
 • Eugeniusz Wieczorek
 • Bożena Piskorska
 • Jan Mencel
 • Lech Kasperkiewicz
 • Eugeniusz Wieczorek
 • Adela Gnoińska
 • Maria Gałęziak
 • Wanda Duda
 • Irena Gnot
 • Lech Kasperkiewicz
 • Zofia Piszczatowska
 • Adela Gnoińska
 • Maria Gałęziak
 • Jan Sadek
 • Irena Gnot
 • Henryk Małysa
 • Lech Kasperkiewicz
 • Małgorzata Musiał
 • Zofia Piszczatowska
 • Adela Gnoińska
 • Maria Gałęziak
 • Jan Sadek
 • Irena Gnot
 • Henryk Małysa
 • Zofia Piszczatowska
 • Henryk Małysa
 • Maria Żwaka
 • Irena Żołędź
 • Antoni Krzemiński
 • Gertruda Waroch
 • Małgorzata Krawczyk
 • Zofia Kotara
 • Maria Żwaka
 • Dorota Kopel
 • Bernard Kandora
 • Antoni Krzymiński
 • Zdzisław Pilarz
 • Agnieszka Meinhardt
 • Zofia Kotara
 • Maria Męzik
 • Dorota Kopel
 • Ewa kamińska
 • Antoni Krzymiński
 • Zdzisław Pilarz
 • Bernard Kandora
 • Zofia Kotara
 • Maria Męzik
 • Ewa Kamińska
 • Dorota Kopel
 • Antoni Krzymiński
 • Zdzisław Pilarz
 • Renata Garbaciok
 • Ingrida Miska
 • Kornelia Borys
 • Maria Męzik
 • Elżbieta Fuss
 • Ewa Kamińska
 • Sabina Jelonek
 • Dorota Kopel
 • Ingrida Miska
 • Maria Męzik
 • Elżbieta Fuss
 • Ewa Kamińska
 • Sabina Jelonek
 • Dorota Kopel
 • Ingrida Miska
 • Maria Męzik
 • Dorota Kopel
 • Elżbieta Fuss
 • Ryszard Olczyk
 • Elżbieta Jankowska
 • Sabina Jelonek
 • Krystyna Mackiewicz
 • Honorata Grajcar
 • Elżbieta Fuss
 • Małgorzata Kapuścik
 • Krystyna Mackiewicz
 • Honorata Grajcar
 • Małgorzata Kapuścik
 • Bogdan Kamuś
 • Krystyna Mackiewicz
 • Honorata Grajcar
 • Małgorzata Kapuścik
 • Urszula Prochota
 • Beata Jeziorowska
 • Aurelia Robok
 • Małgorzata Kapuścik
 • Urszula Prochota
 • Beata Jeziorowska
 • Aurelia Robok
 • Barbara Morawiak
 • Urszula Prochota
 • Beata Jeziorowska
 • Krystyna Panicz
 • Barbara Morawiak
 • Zygfryd Huć
 • Bogdan Syrek
 • Krystyna Panicz
 • Barbara Morawiak
 • Zygfryd Huć
 • Bogdan Syrek
 • Joanna Kościelna
 • Bożena Klonowska
 • Zygfryd Huć
 • Bogdan Syrek
 • Joanna Kościelna
 • Bożena Klonowska
 • Regina Chrobok
 • Renata Połowniak
 • Joanna Kościelna
 •  Bożena Klonowska
 • Regina Chrobok
 •  Grażyna Szukała
 •  Ewa Ochmańska
 •  Robert Izydorczyk
 • Renata Połowniak
 • Joanna Kościelna
 • Katarzyna Podusowska
 • Beata Porębska
 • Grażyna Szukała
 • Ewa Ochmańska
 • Robert Izydorczyk
 • Renata Połowniak
 •  Marcin Jeziorek
 • Barbara Brodacka
 • Katarzyna Podusowska
 • Grażyna Szukała
 • Magdalena Wasyliszyn
 • Gabriela Wieczorek
Komitet Rodzicielski 2023- 20242023-11-22T10:22:24+01:00

KOMITET RODZICIELSKI DZIAŁAJĄCY PRZY ZSZ OLESNO

PREZYDIUM ( od  15.11.2023 r.)

p. Marcin Jeziorek – przewodniczący

p. Gizela Włoch – z-ca przewodniczącego

p. Barbara Brodacka – sekretarz

p. Klaudia Pigło – skarbnik

 KOMISJA REWIZYJNA

p. Aneta Domańska – przewodnicząca

p. Magdalena Wasyliszyn– członek

p. Gabriela Wieczorek – członek

Komitet Rodzicielski 2022- 20232022-11-27T22:48:47+01:00

KOMITET RODZICIELSKI DZIAŁAJĄCY PRZY ZSZ OLESNO

PREZYDIUM ( od  16.11.2022 r.)

p. Marcin Jeziorek – przewodniczący

p. Gizela Włoch – z-ca przewodniczącego

p. Barbara Brodacka – sekretarz

p. Klaudia Pigło – skarbnik

 KOMISJA REWIZYJNA

p. Aneta Domańska – przewodnicząca

p. Magdalena Wasyliszyn– członek

p. Gabriela Wieczorek – członek

Komitet Rodzicielski 2020- 2021; 2021- 20222022-11-27T22:51:50+01:00

KOMITET RODZICIELSKI DZIAŁAJĄCY PRZY ZSZ OLESNO

PREZYDIUM ( od  6.10.2021 r.)

p. Renata Połowniak – przewodnicząca

p. Marcin Jeziorek – z-ca przewodniczącej

p. Barbara Brodacka – sekretarz

p. Katarzyna Podusowska – skarbnik

 KOMISJA REWIZYJNA

p. Grażyna Szukała – przewodnicząca

p. Magdalena Wasyliszyn– członek

p. Gabriela Wieczorek – członek

Komitet Rodzicielski 2019- 20202022-05-18T19:12:51+02:00

KOMITET RODZICIELSKI DZIAŁAJĄCY PRZY ZSZ OLESNO
PREZYDIUM ( od  6.11.2019 r.)

p. Renata Połowniak – przewodnicząca

p. Joanna Kościelna – z-ca przewodniczącego

p. Bożena Klonowska – sekretarz

p. Beata Porębska – skarbnik

 KOMISJA REWIZYJNA

p. Grażyna Szukała -przewodnicząca

p. Ewa Ochmańska – członek

p. Robert Izydorczyk – członek

Komitet Rodzicielski 2018- 20192022-05-18T19:10:43+02:00

KOMITET RODZICIELSKI DZIAŁAJĄCY PRZY ZSZ OLESNO
PREZYDIUM ( od 24.10.2018r.)

p. Renata Połowniak – przewodnicząca

p. Joanna Kościelna – z-ca przewodniczącego

p. Bożena Klonowska – sekretarz

p. Regina Chrobok – skarbnik

 KOMISJA REWIZYJNA

p. Grażyna Szukała -przewodnicząca

p. Ewa Ochmańska – członek

p. Robert Izydorczyk – członek

Komitet Rodzicielski 2017- 20182022-05-18T19:05:15+02:00

KOMITET RODZICIELSKI DZIAŁAJĄCY PRZY ZSZ OLESNO

PREZYDIUM ( od 18.10.2017r.)

p. Bogdan Syrek – przewodniczący

p. Joanna Kościelna – z-ca przewodniczącego

p. Bożena Klonowska – sekretarz

p. Regina Chrobok – skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA  ( od 18.10.2017r.)

p. Renata Połowniak – przewodnicząca

p. Ewa Ochmańska – członek

p. Robert Izydorczyk – członek

Komitet Rodzicielski 2016- 20172022-05-18T18:47:42+02:00

KOMITET RODZICIELSKI DZIAŁAJĄCY PRZY ZSZ OLESNO

PREZYDIUM ( od 16.11.2016r.)

p. Bogdan Syrek – przewodniczący

p. Joanna Kościelna – z-ca przewodniczącego

p. Bożena Klonowska – sekretarz

p. Zygfryd Huć  – skarbnik

 KOMISJA REWIZYJNA  ( od 16.11.2016r.)

p. Anna Zając – przewodnicząca

p. Ewa Ochmańska – członek

p. Robert Izydorczyk – członek

Komitet Rodzicielski 2014- 20162022-05-18T19:06:54+02:00

KOMITET RODZICIELSKI DZIAŁAJĄCY PRZY ZSZ OLESNO

PREZYDIUM ( od 16.10.2014r.)

p. Bogdan Syrek – przewodniczący

p. Krystyna Panicz – z-ca przewodniczącego

p. Zygfryd Huć – skarbnik

p. Barbara Morawiak – sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA  ( od 16.10.2014r.)

p. Anna Zając – przewodnicząca

p. Małgorzata Kansik – członek

p. Irena Wiktor – członek

Przejdź do góry