Oficjalna data uruchomienia naszej szkoły to 1 września 1965 roku, gdy do użytku zostaje oddany budynek przy ówczesnej ulicy Marchlewskiego (dziś Wielkie Przedmieście). W pewnym sensie jednak szkoła funkcjonowała już wcześniej. W 1959 roku powołano w Oleśnie do życia filię ZSZ z Kluczborka – Zasadniczą Szkołę Dokształcającą. Swe miejsce znalazła ona w budynku Liceum Ogólnokształcącego. Funkcję kierownika szkoły pełnił dyrektor LO, pan Alfred Kopeczek. Było to niespełna 60 uczniów, którzy 3 razy w tygodniu przychodzili na popołudniowe zajęcia. Placówka nie zatrudniała żadnego nauczyciela, wszyscy dochodzili na lekcje z innych szkół. Gdy liczba uczniów uległa podwojeniu, zadecydowano o jej usamodzielnieniu. W 1962 roku dyrektorem szkoły został Władysław Ciężki, a rok później stanowisko objął Zdzisław Szychowski. Pierwszymi etatowymi nauczycielami zostali Lucyna Matyja oraz Teodor Murek. Uczniowie i nauczyciele nie mogli już dłużej tłoczyć się w murach LO, dlatego wiosną 1963 r. zapadła decyzja o budowie nowej szkoły. Budowę ukończono w niespełna dwa lata. W 1966 szkole nadano imię Józefa Lompy a przed szkołą odsłonięto pomnik patrona ufundowany przez Cech Rzemiosł Różnych.

Pierwszą kadrę pedagogiczną tworzyli:
dyrektor Zdzisław Szychowski, jego zastępca Stefan Tarnowski, Lucyna Matyja, Elżbieta Wężyk, Hildegarda Fox –Jendrzej, Kazimiera Sikora, Tadeusz Michalczyk, Kazimierz Rutkowski, Teodor Murek, Stanisław Słotwiński, Jan Kokot, Stanisław Brzęczek, Bogusław Grzebalski, Anna Ludwikowska, Wiktor Rataj, Jacek Szczurek i Stanisław Matyja.

Największą bolączką szkoły zawodowej był jednak brak warsztatów. Zajęcia praktyczne dla uczniów odbywały się początkowo w pomieszczeniach piwnicznych, które zostały zaadoptowane do nowej roli. Wielu uczniów pobierało praktyczną naukę zawodu u okolicznych rzemieślników. Bardzo szybko podjęto decyzję dotyczącą konieczności budowy warsztatów szkolnych. Budowę ukończono w grudniu 1968 roku. W ciągu dwóch lat powstał obszerny, nowoczesny budynek warsztatów szkolnych. Niemal natychmiast został on wyposażony w maszyny i urządzenia umożliwiające praktyczną naukę zawodu dla 250 uczniów w zawodach metalowych i drzewnych. W budynku znajdowały się dodatkowo stołówka i szatnia.

Dyrektor Zdzisław Szychowski pełnił swą funkcję przez 11 lat od 1965 do 1976 roku. Jego następcą został Wiesław Wężyk, który kierował szkołą do roku 1997. W czasie swej kadencji przeprowadził liczne remonty budynku szkoły i warsztatów szkolnych – wymiany dachu, wymiany okien, kompleksowej konserwacji urządzeń sanitarnych. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dokonał przekształcenia warsztatów szkolnych, które zostały przekazane pod zarząd Komendy Wojewódzkiej OHP.

W roku 1997 na stanowisko dyrektora został powołany Horst Chwałek, który swą funkcję sprawuje do dziś.
Od roku 1976 placówka nosi nazwę Zespół Szkół Zawodowych. W skład tego zespołu wchodziły różne typy szkół. Były to zasadnicze szkoły zawodowe, technika zawodowe, licea zawodowe, szkoły dla dorosłych. Na przestrzeni lat szkoła zmieniła swoje oblicze – od placówki, do której uczęszczali uczniowie klas zawodowych, do szkoły, w której kształci się techników różnych specjalności. Także budynek szkoły został unowocześniony, świetnie wyposażony, w którym funkcjonuje wiele profesjonalnych pracowni zawodowych.