Terminarz rekrutacji

Terminy Opis
15.05.2023r. – 19.06.2023r.
do godz. 15:00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru.

Wniosek do pobrania: https://opolskie.edu.com.pl/kandydat

23.06.2023r. – 10.07.2023r.
do godz. 15:00
Uzupełnienie wyżej wymienionego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Do 10 lipca 2023r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
17 lipca 2023r. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
17.07.2023r. – 21.07.2023r.
do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej, a także dwóch zdjęć.
24 lipca 2023r.
do godz. 14:00
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.