Terminarz rekrutacji

Terminy Opis
16.05.2022r. – 20.06.2022r.
do godz. 15:00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru.

Wniosek do pobrania: https://opolskie.edu.com.pl/kandydat

24.06.2022r. – 13.07.2022r.
do godz. 15:00
Uzupełnienie wyżej wymienionego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Do 19 lipca 2022r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
20 lipca 2022r. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
20.07.2022r. – 28.07.2022r.
do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej, a także dwóch zdjęć.
29 lipca 2022r.
do godz. 14:00
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.